Avís legal

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’internet sota el domini: https://www.sort.cat

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li comuniquem que aquest lloc web és titularitat de:

L’AJUNTAMENT DE SORT (Responsable del Tractament de les Dades, amb CIF P2526100I, i domicili social a C. Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, SORT (LLEIDA). Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya.

Dades de contacte:

Telèfon: 973 620010
C/e: ajuntament@sort.cat

OBJECTE

El Responsable posa a disposició de les persones usuàries aquest document per donar compliment al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), i la normativa nacional Llei orgànica de protecció de dades i darantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), així com per informar a totes les persones usuàries del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària, i es compromet a l’observança i al compliment exacte d’aquestes disposicions, així com de qualsevol altra disposició legal aplicable.

El Responsable es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació publicada al lloc web, i no té cap obligació de preavisar o posar-ho en coneixement de les persones usuàries.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per la persona usuària.

L’adreça IP és el nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

És possible que des d‘aquest lloc web es redirigeixi a continguts d’altres llocs web. Atès que el Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en el seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el Responsable manifesta que retirarà de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir a la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i també la redirecció a aquest altre lloc web, i que posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el Responsable es posa a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir a la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona usuària consideri que en el lloc web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Així mateix, el Responsable informa que dona compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i sol·licitarà a les persones usuàries el seu consentiment per al tractament de les seves dades en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics són propietat del Responsable o, si no ho són, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix sempre l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús que no hagi autoritzat prèviament el Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i gràfics aliens al Responsable i que apareguin en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte a aquests. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Que aquesta propietat s’esmenti o aparegui al lloc web no implica que el Responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer per escrit o al correu electrònic indicat a l’encapçalament.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Ajuntament de Sort informa les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal que puguin ser recaptades per la navegació a través d’aquest lloc web.

Responsable del Tractament:  

AJUNTAMENT DE SORT
CIF: P2526100I
Domicili Social: Cr. Dr. Carles Pol i Aleu- SORT (LLEIDA)

Delegat/da de Protecció de Dades

L’AJUNTAMENT DE SORT, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD).

El correu electrònic de contacte és: dpd@sort.cat.

Finalitat del tractament de les seves dades:

 • Gestionar les dades a les quals L’AJUNTAMENT DE SORT accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud en aquest lloc web.
 • Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis, mitjançant acceptació de formularis i/o sol·licituds.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada en sol·liciti la suspensió, exercint els seus drets sobre aquestes dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés de la persona interessada. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris: Les dades de caràcter personal recollides no seran facilitades a tercers, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Drets: La persona usuària té dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals; en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La persona interessada pot exercitar aquests drets a través de l’adreça de correu electrònic dpd@sort.cat, identificant-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.

Procedència de les dades: Les dades personals han de ser facilitades per la persona interessada de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable assegura la confidencialitat d’aquestes dades personals i en garanteix la seguretat adoptant les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

 1. Informació facilitada per la persona usuària

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare o tutors legals.

Les persones usuàries, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades al prestador són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a la persona usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 1. Mesures de seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals les dades de caràcter personal són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada, i de manera adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb la finalitat per a la qual són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de les persones usuàries i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. 

 1. Bretxes de seguretat

El Responsable ha d’informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels seus serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals puguin haver estat afectades, i a les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Responsive Menu
Add more content here...
Turisme Ajuntament de Sort
Skip to content